Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

1. DIWMOTZ (Hierna: Bewustkindercoaching.nl) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het trainen en coachen van ouders met kinderen alsmede de kinderen zelf, om derhalve de kwaliteit van slaap te verbeteren, een en ander in de meest ruime zin.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen, of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Bewustkindercoaching.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.3.

3. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip ‘Diensten’ de volgende betekenis: alle door Bewustkindercoaching.nls, alsmede alle andere door Bewustkindercoaching.nl ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Opdrachtgever en Bewustkindercoaching.nl, een en ander in meest ruime zin.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Bewustkindercoaching.nl Diensten aanbiedt of levert, ongeacht of deze Overeenkomsten op afstand elektronisch worden gesloten.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Bewustkindercoaching.nl, voor de uitvoering waarvan door Bewustkindercoaching.nl derden dienen te worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bewustkindercoaching.nl zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Bewustkindercoaching.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle offertes voor natuurlijke personen zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld; voor rechtspersonen zijn de offertes eenentwintig (21) dagen geldig.

2. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever.

3. Als Bewustkindercoaching.nl Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Bewustkindercoaching.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Bewustkindercoaching.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bewustkindercoaching.nl anders aangeeft.

5. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Bewustkindercoaching.nl maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Bewustkindercoaching.nl deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Bewustkindercoaching.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Bewustkindercoaching.nl heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. De Opdrachtgever zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De Opdrachtgever neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de Opdrachtgever naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bewustkindercoaching.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bewustkindercoaching.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bewustkindercoaching.nl zijn verstrekt, heeft Bewustkindercoaching.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bewustkindercoaching.nl een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Bewustkindercoaching.nl op. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Bewustkindercoaching.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te bieden waarbinnen Bewustkindercoaching.nl de Overeenkomst kan uitvoeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bewustkindercoaching.nl zal Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de wijziging.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Bewustkindercoaching.nl en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Bewustkindercoaching.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel de opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is Bewustkindercoaching.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Bewustkindercoaching.nl kan worden gevergd.

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bewustkindercoaching.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bewustkindercoaching.nl vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bewustkindercoaching.nl op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Overmacht

1. Bewustkindercoaching.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bewustkindercoaching.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bewustkindercoaching.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Bewustkindercoaching.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bewustkindercoaching.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Bewustkindercoaching.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8 Annulering van Afspraken

1. Annulering door Opdrachtgever

a. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Bewustkindercoaching.nl. Bij annulering van een inschrijving door

Opdrachtgever treden Opdrachtgever en Bewustkindercoaching.nl eerst in overleg om tot passende alternatieven te komen, zoals het kiezen van een andere datum voor de geplande Diensten.

b. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Bij annulering na inschrijving van een training zijn de annuleringskosten 100%. De Opdrachtgever heeft altijd een wettelijke bedenktijd van veertien (14) werkdagen, ingaande op de dag nadat de Dienst is besteld.

2. Annulering door Bewustkindercoaching.nl

a. Bewustkindercoaching.nl behoudt zich het recht om Afspraken te annuleren, dan wel een Opdrachtgever te weigeren. Bewustkindercoaching.nl verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door Opdrachtgever betaalde bedrag terug.

3. Indien Opdrachtgever de Afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende Afspraak annuleert, zal Bewustkindercoaching.nl de kosten in rekening brengen.

4. Bij het niet verschijnen van de Opdrachtgever op een geplande Afspraak worden de kosten voor de Afspraak in rekening gebracht.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bewustkindercoaching.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bewustkindercoaching.nl aangegeven. Bewustkindercoaching.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Bewustkindercoaching.nl heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bewustkindercoaching.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bewustkindercoaching.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de in artikel 9.2 genoemde rente verschuldigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien Bewustkindercoaching.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Bewustkindercoaching.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bewustkindercoaching.nl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Bewustkindercoaching.nl is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet verstrekken gegevens door Opdrachtnemer, waarvan deze redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat verstrekking van deze gegevens noodzakelijk was.

4. De aansprakelijkheid van Bewustkindercoaching.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5. Bewustkindercoaching.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bewustkindercoaching.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bewustkindercoaching.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bewustkindercoaching.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bewustkindercoaching.nl.

Artikel 11 Geheimhouding

1. Gesprekken tussen Opdrachtgever en Bewustkindercoaching.nl worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bewustkindercoaching.nl draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 12 Intellectuele Eigendom

1. Bewustkindercoaching.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bewustkindercoaching.nl heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Bewustkindercoaching.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bewustkindercoaching.nl toerekenbaar is. Indien Bewustkindercoaching.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bewustkindercoaching.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bewustkindercoaching.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bewustkindercoaching.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Identiteit van Bewustkindercoaching.nl

1. DIWMOTZ is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66106923 en draagt btw-identificatienummer NL161454586B01. DIWMOTZ is gevestigd te IJsselburcht 3 (6825BS) te Arnhem. 2. DIWMOTZ is per e-mail te bereiken via info@diwmotz.nl/ en middels de website https://diwmotz.nl.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Bewustkindercoaching.nl en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen die tussen Bewustkindercoaching.nl en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.

© 2020 BEWUST Kindercoaching

KvK nummer 66106923